Objednávka pálenia

Termíny na pálenie môžete nahlasovať na telefónnom čísle 0950 700 770 (L.Mikič)

destilačného kotla sa zmestí max. 300 L kvasu/ minimum je 150L kvasu.  Ak si želáte vypálený destilát u nás nariediť na nižšiu koncentráciu (52% resp. 50%), poskytneme Vám osmotickú vodu na riedenie. Služba riedenia destilátov je zdarma. Nezabudnite si so sebou priniesť nádoby na vypálený destilát. Vhodné sú sklenené demižóny, najlepšie opletené, nerezové nádoby. Pri procese pálenia nemusíte byť prítomný, záleží to len na Vás. Kvas na pálenie môžete priniesť do pálenice deň, prípadne viac dní pred pálením. Zavolajte a informujte sa na našom vyššie uvedenom telefónnom čísle o možnom čase dovozu. 
 

Cenník

Cenník za vypálenie v pálenici Režijné náklady za 1 liter 100 %la alkoholu (služba vypálenia) 6,55€ s DPH Suma dane príslušná pre zníženú sadzbu 100 % alkoholu od 1.2.2024- 7,45 € ( do 43 litrov alkoholu l.a.) 
Čiže  cena 1l 50% pálenky vychádza približne 7€ 
Cena zahŕňa spotrebnú daň z alkoholu a režijné náklady prevádzkovateľa – použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie a dreva, prácu páleničiara, likvidáciu výpalkov.
 
Vynikajúca technológia, kvalitná práca a servis, rozumné ceny.

RÝCHLA, POHODLNÁ A EFEKTÍVNA MANIPULÁCIA S KVASOM

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu,ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 3. 2003, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:– alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu.Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % – ného) alkoholu (1 la)

– podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 14,90 € za liter absolútneho (100 % – ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 7,45 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosťza jedno výrobné obdobie (1. 7. – 30. 6.)

podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu.

– podľa § 19, ods. 13, zákona č.105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
– podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
2. množstvo a druh dodaného kvasu
3. dátum podania žiadosti. Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.
Spotrebná daň vo výške od 1.1.2024 je 7,450 € platí pri množstve do 43 litrov 100%-ného alkoholu (86 litrov 50%-ného, 82 litrov 52%-ného, 79 litrov 54%-ného, atď.) na jednu domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. – 30. 6.)Ak dôjde k prekročeniu tohto limitu, spotrebná daň bude účtovaná v plnej výške – 14,90€ za 1 liter 100%-ného alkoholu (zákon NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu)